Wednesday, November 10, 2004

孙子兵法 - 军争篇第七

孙子曰: 凡用兵之法, 将受命于君, 合军聚众, 交合而舍, 莫难于军争.
军争之难者, 以迂为直, 以患为利. 故迂其途, 而诱之以利, 后人发, 先人至, 此知迂直之计也.

故军争为利, 军争为危. 举军而争利, 则不及; 委军而争利, 则辎 (zi) 重捐.
是故卷甲而趋, 日夜不处, 倍道兼行, 百里而争利, 则擒三将军, 劲者先, 疲者后, 其法十一而至;
五十里而争利, 则蹶 (jue) 上将军, 其法半至;
三十里而争利, 则三分之二至.
是故军无辎重则亡, 无粮食则亡, 无委积则亡.

故不知诸侯之谋者, 不能豫交; 不知山林, 险阻, 沮泽之形者, 不能行军, 不用乡导者, 不能得地利.

故兵以诈立, 以利动, 以分和为变者也.

故其疾如风, 其徐如林, 侵略如火, 不动如山, 难知如阴, 动如雷震.

掠乡分众, 廓地分守, 悬权而动.

先知迂直之计者胜, 此军争之法也.

军政曰: 言不相闻, 故为金鼓; 视而不见, 故为旌旗.
夫金鼓旌旗者, 所以一人之耳目也; 人既专一, 则勇者不得独进, 怯者不得独退, 此用众之法也.
故夜战多火鼓, 昼战多旌旗, 所以变人之耳目也.

故三军可夺气, 将军可夺心. 是故朝气锐, 昼气钝, 暮气归.
故善用兵者, 避其锐气, 击其惰归, 此治气者也.
以治待乱, 以静待哗, 此治心者也.
以近待远, 以佚待劳, 以饱待饥, 此治力者也.
无邀正正之旗, 无击堂堂之阵, 此治变者也.

故用兵之法, 高陵勿向, 背丘勿逆, 佯北勿从, 锐卒勿攻, 饵兵勿食,
归师勿遏, 围师遗阙, 穷寇勿迫, 此用兵之法也.

(围师遗阙: 够狠, 如果把 "师" 给围死了, 有可能让他们聚集力量, 背水一战; 然而如果给他们
留个 "阙", 让对方可以产生 "逃兵", 这从心理上等于让被围之 "师" 有个 "泄气" 的渠道, 这
就能把对方越围越弱, 最后吞并之!)

No comments: