Monday, November 08, 2004

孙子兵法 - 虚实篇第六

孙子曰: 凡先处战地而待敌者佚, 后处战地而趋战者劳.
故善战者, 致人而不致于人.

能使敌自至者, 利之也; 能使敌不得至者, 害之也.
故敌佚而能劳之, 饱能饥之, 安能动之.

出其所不趋, 趋其所不意.
行千里而不劳者, 行于无人之地也;
攻而必取也, 攻其所不守也;
守而必固者, 守其所不攻也.

故善战者, 敌不知其所守; 善守者, 敌不知其所攻.

微乎微乎, 至于无形;
神乎神乎, 至于无声;
故能为敌之司命.

进而不可御者, 冲其虚也;
退而不可追者, 速而不可及也.

故我欲战, 敌虽高垒深沟, 不得不与我战者, 攻其所必救也;
我不欲战, 而虽画地而守之, 敌不得与我战者, 乖其所之也.

故形人而我无形, 则我专而敌分.
我专为一, 敌分为十, 是以十攻其一也, 则我众而敌寡.
能以众击寡者, 则吾所与战者, 约矣.
吾所与战之地不可知, 不可知, 则敌所备者多, 敌所备者多, 则吾所战者, 寡矣.

故备前则后寡, 备后则前寡, 故备左则右寡, 备右则左寡, 无所不备则无所不寡.
寡者, 备人者也; 众者, 使人备己者也.

故知战之地, 知战之日, 则可千里而会战;
不知战之地, 不知战之日, 则左不能救右, 右不能救左, 前不能救后, 后不能救前,
而况远者数十里, 近者数里乎?

以吾度之, 越人之兵虽多, 奕奚益于胜败哉?!

故曰: 胜可为也. 敌虽众, 可使无斗.

(形篇第四中说: "孙子曰: 昔之善战者, 先为不可胜, 以侍敌之可胜.
不可胜在己, 可胜在敌. 故善战者, 能为不可胜, 不能使敌之必可胜.
故曰: 胜可知, 而不可为."...)

故策之而知得失之计, 作之而知动静之理, 形之而知死生之地, 角之而知有余不足之处.

故形兵之极, 至于无形; 无形, 则深间不能窥, 智者不能谋.

因形而错胜于众, 众不能知; 人皆知我所以胜之形, 而莫知我所以制胜之形.
故其战胜不复, 而应形于无穷.

夫兵形象水, 水之形避高而趋下, 兵之形, 避实而击虚, 水因地而制流, 兵应敌而制胜.
故兵无常势, 水无常形, 能因敌变化而取胜者, 谓之神.

故五行无常胜, 四时无常位, 日有短长, 月有死生.

No comments: