Saturday, November 06, 2004

孙子兵法 - 谋攻篇第三

孙子曰: 凡用兵之法,
全国为上, 破国次之;
全军为上, 破军次之;
全旅为上, 破旅次之;
全卒为上, 破卒次之;
全伍为上, 破伍次之.
是故百战百胜, 非善之善者也;
不战而屈人之兵, 善之善者也.

故上兵伐谋, 其次伐交, 其次伐兵, 其下攻城. 攻城之法为不得已.
修橹轒 (fen) 轀 (wen), 具器械, 三月而后成, 距闉 (?), 又三月而后已.
将不胜其忿, 而蚁附之, 杀士三分之一, 而城不拔者, 此攻之灾也.
故善用兵者, 屈人之兵而非战也.

拔人之城而非攻也, 破人之国而非久也, 必以全争于天下,
故兵不顿, 而利可全, 此谋攻之法也.

(以全争于天下, 不战而屈人之兵)

故用兵之法, 十则围之, 五则攻之, 倍则分之,
敌则能战之, 少则能逃之,不若则能避之.
故小敌之坚, 大敌之擒也.

(灵活用兵, 始终让自己处于优势或至少不处于劣势)

夫将者, 国之辅也. 辅周则国必强, 辅隙则国必弱.

故君之所以患于军者三:
不知军之不可进而谓之进, 不知军之不可退而谓之退, 是为縻 (mi) 军;
不知三军之事, 而同三军之政者, 则军士惑矣;
不知三军之权, 而同三军之任, 则军士疑矣.
三军既惑且疑, 则诸侯之难至矣, 是谓乱军引胜.

(军中大忌者二: 1. 不知进退; 2. 用人不善 (让不知政者为政, 让不懂权者掌权))

故知胜有五:
知可以战与不可以战者胜, (进退)
识众寡之用者胜, (众寡)
上下同欲者胜, (军心)
以虞待不虞者胜, (气度)
将能而君不御者胜. (用人)

此五者, 知胜之道也.

故曰: 知己知彼, 百战不殆;
不知彼而知己, 一胜一负;
不知彼不知己, 每战必殆.

No comments: