Thursday, November 11, 2004

孙子兵法 - 九变篇第八

孙子曰: 凡用兵之法, 将受命于君, 合军聚众, 圮 (pi 3) 地无舍, 衢 (qu) 地交和, 绝地勿留, 围地则谋, 死地则战.

途有所不由, 军有所不击, 城有所不攻, 地有所不争, 君命有所不受.

故将通于九变之利者, 知用兵之矣; 将不通于九变之利, 虽知地形, 不能得地之利矣;
治兵不知九变之术, 虽知地利, 不能得人只用矣.

是故智者之虑, 必杂于利害. 杂于利, 而务可信也; 杂于害, 而患可解也.

是故屈诸侯者以害, 役诸侯者以业, 趋诸侯者以利.

故用兵之法, 无恃其不来, 而恃吾有以待也; 无恃其不攻, 而恃吾有所不可攻也.

(最喜欢这一句! 和虚实篇第六中的 "无所不备则无所不寡", "寡者, 备人者也; 众者, 使人备己者也" 都符合我的处世原则 - 使人备己且有所备: 使人备己则让自己始终处于主动的, 强势的, 居高临下的地位; 有所备而非无所不备, 则让自己遇事临阵不乱, 从容处之)

故将有五危: 必死, 可杀也; 必生, 可虏也; 忿速, 可侮也; 廉洁, 可辱也; 爱民, 可烦也.
凡此五者, 将之过也, 用兵之灾也. 覆军杀将, 必以五危, 不可不察也.

No comments: