Sunday, October 31, 2004

孙子兵法 - 计篇第一

孙子曰: 兵者, 国家大事, 死生之地, 存亡之道, 不可不察也.
故经之以五, 校之以计, 而索其情:

一曰道, 二曰天, 三曰地, 四曰将, 五曰法.

道者, 令民于上同意者也, 可与之死, 可与之生, 民不诡也;
天者, 阴阳, 寒暑, 时制也;
地者, 高下, 远近, 险易, 广狭, 死生也;
将者, 智, 信, 仁, 勇, 严也;
法者, 曲制, 官道, 主用也.

凡此五者, 将莫不闻, 知之者胜, 不知之者不胜.
故校之以计, 而索其情.

曰: 主孰有道? 将孰有能? 天地孰得? 法令孰行? 兵众孰强? 士卒孰练? 赏罚孰明?
吾以此知胜负矣!

将听吾计, 用之必胜, 留之;
将不听吾计, 用之必败, 去之.

计利以听, 乃为之势, 以佐其外. 势者, 因利而制权也.

兵者, 诡道也. 故能以示之不能, 用以示之不用, 近而示之远, 远而示之近.

利而诱之, 乱而取之, 实而备之, 强而避之, 怒而扰之,
卑而骄之, 佚而劳之, 亲而离之, 攻其不备, 出其不意.

此兵家之胜, 不可先传也.

夫未战而庙算胜者, 得算多也;
未战而庙算不胜者, 得算少也.

多算胜, 少算不胜, 而况无算乎! 吾以此观之, 胜负见矣.

No comments: